"Språkstört på fritids"
: hur fritidshem anpassar sin undervisning till elever med språkstörning

  • Per Ekdahl

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Utgångspunkten i vår undersökning har varit att ta reda på hur ett urval av pedagoger på ett urval fritidshem arbetar med elever med språkstörning. Syftet har varit att ta reda på hur våra informanter ser på de utmaningar och anpassningar som finns när det gäller elever med språkstörning på fritidshemmen. Undersökningens frågor handlar om anpassningar, stöd samt skillnader i arbetssätt i kontrast till den reguljära undervisningen som sker i skolan. För att besvara undersökningens frågor har en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer genomförts. Sammanlagt har fyra fritidspedagoger på fyra olika skolor intervjuats. Vi har utgått från aktuell forskning inom området och låtit vår egen undersökning präglas av sociokulturella och hermeneutiska perspektiv.

 

Av vår undersökning framgår att kännedomen om språkstörning på de undersökta fritidshemmen har brister. Metodarbetet framstår i hela materialet som ganska ensidigt, och trots att specialpedagogiskt samarbete existerar anser informanterna att arbetet med de elever som har en språkstörning bör utvecklas.

Tilldelningsdatum2020-feb.-06
OriginalspråkSvenska
HandledareOla Svensson (Handledare) & Jonas Asklund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • språkstörning
  • fritidshem
  • anpassningar
  • bildstöd/visuellt stöd
  • sociokulturell teori
  • hermeneutik

Citera det här

'