Språkutvecklande matematikundervisning ur ett relationellt perspektiv
: Hur lärare kan upptäcka och arbeta för att förhindra att elever hamnar i språklig sårbarhet i matematikämnet

  • Karin Könberg
  • Emelie Olsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I detta arbete har vi genom intervjuer undersökt hur lärare i årskurs 4-6 arbetar med metoder och hjälpmedel för att stötta elever i språklig sårbarhet inom matematikämnet. Syftet är att bidra med kunskap om hur lärare i årskurserna 4-6 kan arbeta språkutvecklande inom matematiken och vilka metoder och hjälpmedel som kan användas för att motverka språklig sårbarhet i matematikundervisningen. Som teoretisk utgångspunkt har vi valt det relationella perspektivet och begreppet språklig sårbarhet där elevers svårigheter anses kunna överbryggas inom ramarna för den ordinarie undervisningen. Utmaningarna anses ligga hos läraren som förväntas överbrygga svårigheter genom en anpassad undervisning som möter elevernas kunskaper och behov istället för att problem anses ligga hos eleven och att externa resurser krävs för att tillgodose elevens behov. Relationer prioriteras för att upptäcka och planera undervisningen efter elevernas behov. Resultatet visade att lärare lyfter matematiska begrepp och använder metoder och hjälpmedel för att främja elevernas kunskapsutveckling. Resultatet visade också lärares begränsade kunskaper om syftet, vikten av och utvärdering av språkutvecklande matematikundervisning. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att det råder ingen brist på metoder och hjälpmedel som är gynnsamma för elever i språklig sårbarhet. Däremot behöver lärare på fältet få kunskap om varför och när dessa ska användas. Undersökningen visar också att i många fall har lärare en intention att lära sig mer om och implementera metoder och hjälpmedel för att gynna den språkutvecklande matematikundervisningen, men hindras av flera faktorer, främst bristande tid och ekonomi.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Språkutvecklande matematikundervisning
  • Språklig sårbarhet
  • Relationellt perspektiv
  • Stödstrukturer
  • Pedagogisk sårbarhet

Citera det här

'