Språkutvecklande undervisning och tillgänglig lärmiljö för elever i språklig sårbarhet
: Speciallärarens roll i ett språkutvecklande arbete

 • Charlott Bjerstam
 • Anna–Karin Jutterström

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Skolinspektionens (2021) granskning visar på bland annat otillräcklig kvalitet i skolans lärmiljö samt otillräckligt språkutvecklande arbete. Granskningen visar även på otillräcklig samverkan inom skolan, brister i strukturer för skolans kollegiala arbete samt otillräcklig elevhälsa utifrån ett förebyggande och främjande arbete som förklaringar. Syftet med föreliggande uppsats är att bidra med kunskap kring språkutvecklande undervisning och hur denna, utifrån lärarnas och speciallärarnas beskrivningar, kan göra lärmiljön tillgänglig för elever i språklig sårbarhet samt speciallärarens roll i ett språkutvecklande arbete. Resultatet är baserat på åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer där fyra lärare och fyra speciallärare har deltagit. Den sociokulturella teorin har använts vid analysen av empirin. Resultatet visar speciallärarnas och lärarnas beskrivning av att språkutvecklande undervisning innebär ett aktivt arbete med språket i alla ämnen. Språkutvecklande undervisning och tillgänglig lärmiljö beskrivs utifrån vikten av följande: att arbeta med ord och begrepp; möjlighet att lära i en kontext; modellera läs- och skrivstrategier; använda språket i ett samspel samt använda datorn och stötta elever med olika stödstrukturer som modelltexter, mallar, bildstöd och feedback. Vad gäller speciallärarens roll uttrycker speciallärarna och lärarna att det finns ett visst samarbete dem emellan för att utveckla språkligt tillgängliga lärmiljöer genom undervisning, pedagogiska samtal samt kollegialt lärande. De uttrycker även att brist på tid samt lärares inställning till eget lärande kan försvåra målet att utveckla språkligt tillgängliga lärmiljöer. I det förebyggande arbetet uttrycker speciallärarna sig ha stöd av sina rektorer i att själv lägga upp sitt arbete. Utvecklingsmöjligheter som nämns är att kunna vara delaktig i fler klassrum, genomföra pedagogiska samtal i mindre sammanhang och tid för kollegialt lärande.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKatarina Nilfyr (Handledare), Tina Kullenberg (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • språkutvecklande undervisning
 • tillgänglig lärmiljö
 • språklig sårbarhet
 • speciallärarens uppdrag
 • pedagogiska strategier och stödstrukturer
 • anpassningar
 • särskilt stöd

Citera det här

'