Ständigt lärande - vad är det?

 • Britt-Marie Dahlman

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Det talas idag mycket om lärande organisationer och styrning med hjälp av värderingar. I mitten av 1990-talet beslutade därför Skatteverket att införa en strategi med lärande organisation som mål. Som en del i denna strategi beslutade ledningen 2001 att införa värderingsstyrning i förvaltningen. Värderingarna är tretton till antalet; två av dessa är av särskilt intresse för denna undersökning: ständigt lärande och effektivt ledarskap.

  De teorier som användes för att analysera resultatet var dels statsvetenskaplig dels sociokulturell teori; den förra användes för att kunna analysera hur förvaltningsstyrning sker och den senare valdes på grund av dess breda perspektiv på lärande. Den insamlingsteknik som användes i undersökningen var enkäter. Undersökningen genomfördes på fem lokala skattekontor under 2002. Enkäterna sändes via förvaltningens intranät till medarbetare och chefer på de aktuella kontoren.

  Resultatet från enkäterna visar att de flesta av medarbetarna inte hade hört talas om värderingen ”ständigt lärande” före denna undersökning. Nästan alla chefer hade å andra sidan hört talas om den tidigare. Medarbetarna förklarade ständigt lärande främst som ”diskussioner med kollegor” medan chefer främst förklarade ständigt lärande som ”personlig utveckling”. Cheferna ansåg att de skapade förutsättningar för medarbetarnas ständiga lärande, genom bl.a. feedback och utvecklingssamtal. Lite mer än hälften av medarbetarna ansåg att cheferna verkligen skapade förutsättningar för deras ständiga lärande medan resten ansåg att de inte gjorde det. Medarbetare och chefer nämnde också hinder för ständigt lärande. Bland de exempel som lyftes fram var avsaknad av tid, brister i uppföljningar av resultat och små möjligheter till karriärutveckling.

  En slutsats som kan dras utifrån undersökningens resultat är att den modell som förvaltningsledningen använde för att implementera värderingsstyrning har misslyckats, eftersom flertalet av medarbetarna inte hade hört talas om ständigt lärande före denna undersökning; detta trots att värderingarna presenterats på intranätet mer än ett år före denna undersökning. Trots att flertalet av medarbetarna inte kände till värderingen ständigt lärande förklarade de den som ”kommunikation med kollegor”, vilket antyder en syn på lärande som kollektiv. Cheferna å andra sedan förklarade ständigt lärande som en form av personligt lärande.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '