Stöd är alltid välkommet
: en studie av nationella bedömningsstödet i förhållande till läsundervisning och speciallärarens uppdrag

  • Jenny Grankvist
  • Susanne Borg

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Då svenska elevers resultat i läsförståelse rasade i PISA-undersökningar fick Skolverket i uppdrag av regeringen att arbeta fram stödåtgärder, ett obligatoriskt och nationellt bedömningsstöd för årskurs 1, som skulle kartlägga elevens läskunskaper och kunna bidra med att förbättra elevernas läsförståelse. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några lärare i de tidiga skolåren uttrycker att resultaten av bedömningsstödet legat till grund för efterföljande läsundervisning. Syftet är även att undersöka hur specialpedagogisk kompetens har tagits tillvara i bedömningsprocessen och vid planering av den uppföljande läsundervisningen.Genom en enkätundersökning fick vi 33 enkätsvar, fördelade på 11 skolor i två kommuner, vilka sammanställdes och analyserades. Innehållsanalysen visar att majoriteten av lärarna använder resultatet från bedömningsstödet i läsutveckling som underlag för planering av den kommande läsundervisningen. Resultatet visar även att specialpedagogisk kompetens delvis har varit delaktig i den efterkommande läsundervisningen i form av främst lästräning. I resultatet framträder även att speciallärare med inriktning mot språk-, skriv - och läsutveckling bör stödja i den kommande läsundervisningen och då främst genom lästräning med enskild elev.

Tilldelningsdatum2020-mars-26
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Rubin (Handledare) & Ann-Elise Persson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • bedömning
  • nationellt bedömningsstöd i läsutveckling
  • speciallärarens roll
  • stödinsatser

Citera det här

'