Stöd i livets slutskede – Sjuksköterskors och patienters uppfattningar om det stöd som är betydelsefullt

 • Elisabet Lindén
 • Tina Falk

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: De flesta dödsfall föregås av en svår sjukdom och många är medvetna om att döden är nära. Patienter som befinner sig i livets slutskede kan känna svåra känslor som sjuksköterskan behöver hjälpa patienten att hantera. Döden och döende är unikt för varje individ, därför ställs det stora krav på den som vårdar en döende patient.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva det stöd sjuksköterskan kan ge till patienter i livets slutskede.

  Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med systematisk sökning i olika databaser.

  Resultat: Resultatet delades upp i huvudgrupperna sjuksköterskors respektive patienters uppfattning om stöd vid livets slutskede. Undergrupperna som framkom var praktiskt, socialt och emotionellt stöd. Sjuksköterskor och patienter hade förhållandevis lika syn på detta stöd. Skillnader framkom gällande uppfattning om symtomlindring, normalt liv och delaktighet i vården.

  Slutsats: Både patientens och sjuksköterskans uppfattning om stöd var viktigt för sjuksköterskan att ta hänsyn till för att kunna ge en god vård. Sjuksköterskan behövde lägga vikt vid att lära känna patienten för att veta vilka önskemål och prioriteringar han/hon hade.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '