Stöd till mödrar som avbryter amningen - Distriktssköterskans perspektiv
: en kvalitativ intervjustudie

 • Svensson Karin

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Bakgrund: Fördelarna med amning är välkända men trots det avbryter många svenska mödrar sin amning tidigare. Att avbryta amningen kan för en del mödrar vara problematisk och leda till skuldkänslor. Tidigare studier visar att brister i stödet ökar känslor av frustration, förvirring och tvivel hos mödrarna. Syfte: Att beskriva vilken erfarenhet distriktssköterskan inom barnhälsovården har av att stödja mödrar som valt att avbryta amningen. Metod: Studien har en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio distriktssköterskor. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat: Vid analysen av intervjumaterialet framkom tre kategorier: Komplex arbetsuppgift, Kunskapsförmedling och Stödjande förhållningssätt. För att kunna ge stöd till mödrar som avbryter amningen skapade distriktssköterskorna förutsättningar till att samtala med mödrarna om deras funderingar och behov. Det var även viktigt att ge praktiska råd och information som underlättar mödrarnas beslut. Distriktssköterskorna framförde att de upplevde en svårighet med att stödja mödrarna i deras beslut att avbryta amningen. Slutsats: Distriktssköterskan inom barnhälsovården har det övergripande ansvaret för att främja amningen vilket gör att distriktssköterskorna ställs inför en komplex arbetsuppgift med att stödja mödrar som avbryter sin amning. Detta ställer krav på distriktssköterskan att vara följsam i sin profession och möta varje enskild mamma där hon befinner sig och ge individuellt anpassat stöd.

  Tilldelningsdatum2014-juni-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGerth Hedov (Handledare) & Agneta Berg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • distriktssköterska
  • erfarenhet
  • stöd
  • avbrytande av amning
  • barnhälsovården
  • omvårdnad

  Citera det här

  '