Störning i sumpskogar
: en studie av sumpskogar klassade som nyckelbiotoper i Älmhults kommun.

 • Lena Rolfson Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sumpskogar är skog som har minst 30% krontäckning på våt mark. Sumpskogar är viktiga för den biologiska mångfalden och kan ha höga naturvärden då det ofta finns en kombination av hög ålder på träden och mycket död ved. Skogsområden med höga naturvärden kan bli klassade som nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen. Efter stormen Gudrun genomfördes ett projekt kallad Projekt Stormanalys som visade på att nyckelbiotoper och andra skogiga biotoper med höga naturvärden inte blev lika hårt drabbade som produktionsskogen.

  Studiens syfte är att inventera sumpskogar klassade som nyckelbiotoper i Älmhults kommun för att kartlägga naturliga och mänskliga störningar.

  En fältinventering genomfördes där metoden var att jag gick i strövlinjer inne i nyckelbiotopen och i nära angränsning med en sökvidd på ca 20–30 meter där naturliga och mänskliga störningar noterades.

  Resultatet visar av 18 inventerade nyckelbiotoper utan skydd att alla lokaler hade någon form av störning. Naturliga störningar förekom i 16 av 18 lokaler, medan mänskliga störningar fanns i 6 stycken vilket innebär en tredje del av inventerade lokaler. I nära anslutning var vindfällen högst representerat med 15 lokaler.

  Det visar sig att storleken på störningarna är generellt liten och de naturliga störningarna kan få fortsatta positiva effekter för den biologiska mångfalden. Även nyckelbiotopernas betydelse och värde börjar få en bättre förståelse hos markägarna men det finns vissa undantag. En hel del jobb kvarstår i den frågan.

  Tilldelningsdatum2017-juni-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMagnus Thelaus (Handledare) & Johanna Grönroos (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekologi (10611)

  Nyckelord

  • störning
  • nyckelbiotop
  • sumpskog
  • stormen gudrun
  • skogsstyrelsen
  • älmhults kommun
  • landskapsvetenskap

  Citera det här

  '