Storylinemetoden
: Ett sätt att motivera alla elever inom engelskundervisning i åk 4–6?

 • Adina Gloria Larsson
 • Jenny Sjöstrand

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka lärares upplevelser och
erfarenheter gällande Storylinemetoden för åk 4–6 i engelskundervisning. För att
ta reda på detta utgick studien från frågeställningarna: Hur upplever lärare att
metoden påverkar elevernas motivation för att lära sig språket? Vilka svårigheter
och möjligheter upplever lärarna med metoden? Samt hur och i vilken
utsträckning kan metoden användas för att individanpassa undervisningen?
Därefter utformades en enkätundersökning med flera intervjufrågor, riktade till
lärare som arbetat med metoden. Empirin som samlades in analyserades utifrån en
kvalitativ textanalys med ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk
utgångspunkt.

Resultatet stämmer till viss del med den tidigare forskningen då Storylinemetoden
skapar möjligheter att motivera elever i undervisningen. Deltagarna i studien är
alla eniga att metoden erbjuder en varierad och kreativ undervisning vilket
motiverar och engagerar eleverna till att vara delaktiga. Möjligheter med
Storylinemetoden har visat sig att lärande sker i form av lek och att arbeta kreativt
påverkar elevers motivation till det positiva. Dock är det inte alla elever som
gynnas av arbetssättet eftersom det kräver ett fungerande grupparbete och vissa
elever arbetar bättre individuellt än i grupp. Eftersom Storylinemetoden fokuserar
på grupparbete, visade den föreliggande studien att det är svårt att individanpassa
undervisningen för samtliga elever. Dels på grund av att gruppdynamiken
påverkas och dels för att förarbetet för lärarna blir övermäktigt, då lärarna ska planera Storyline eftersom det inte finns mycket färdigt material samtidigt som de
ska skapa förutsättningar för samtliga elever att lyckas.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Bergman (Handledare), Lena Ahlin (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • Storylinemetoden
 • studiemotivation
 • sociokulturellt lärande
 • lärande i samspel
 • den närmaste utvecklingszonen
 • engelskundervisning årskurs 4-6,
 • kreativt lärande

Citera det här

'