Strategisk investeringsanalys
: en jämförelse mellan yngre och mognare SME-företag

 • Rebecca Löfkvist
 • Sara Sjöstedt

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur de specifika variablerna samverkar i investeringsanalysen bakom strategiska investeringar vid beslutsfattandet. Studien är inriktad mot den dominerande företagssektorn små och medelstora företag, vidare görs en jämförelse mellan yngre och mognare företag. För att analysera detta har en kvantitativ datainsamlingsmetod använts i form av en enkätundersökning. Forskningsfilosofin som är applicerad är deduktiv, för att på så sätt kunna dra generaliseringar i slutsatserna utifrån den empiriska analysen och fullfölja studiens syfte. Studien är baserad utifrån beslutsteori där hantering av risk och osäkerhet har en central roll. Inom området för beslutsfaktorer tillämpas även den situationsanpassade teorin. Intressentteorin och den neoklassiska ekonomiska teorin har även använts som bas.Resultatet uppvisar att det finns ett flertal samband mellan de specifika variablerna, SME-företagens livscykelstadier och investeringsanalysen. Vidare har markanta skillnader identifierats vid investeringsanalysen mellan de yngre och mognare företagen. I analysen illustreras detta med hjälp av statistiska analystabeller.Denna studie skiljer sig från tidigare forskning i ett flertal aspekter. Studien har identifierat ett gap mellan de praktiska tillämpningarna och teorin. Dessutom har studien ett extra brett omfång gentemot tidigare forskning. För att utöver detta även skapa en djupare insikt över företagets attityder och tillämpning av diverse metoder har undersökningen även jämfört yngre och mognare företags förhållningsätt i investeringsanalysen. Denna uppsats kan vara av värde för landets välfärd genom att öka förståelsen för SME-företagens förhållande i samband med strategiska investeringar.

  Tilldelningsdatum2014-juli-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmil Numminen (Handledare), Zahida Sarwary (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • sme-företag
  • strategiska investeringar
  • investeringsanalys
  • kapitalbudgetering
  • risk- och osäkerhetshantering
  • beslutsfattande

  Citera det här

  '