Stress i förskoleverksamheten
: en kvalitativ studie om hur förskollärare upplever stress i sin arbetsmiljö

  • Hanna Hansson
  • Moa Kärvhag

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärares upplevelser av stress och hur detta kan påverka arbetsmiljön. Vilket har undersökts med hjälp av följande två frågeställningar: vilka olika faktorerupplever förskollärare framkallar/bidrar till stress samt hur anser förskollärarna att stress kan förebyggas och motverkas i arbetet? Studien är relevant för yrket som förskollärare på grund av den stora ökning som skett av sjukskrivningar till följd av stress inom förskoleverksamheten. För att förskollärare ska kunna utföra sitt pedagogiska arbete på ett bra sätt som även bidrar till verksamhetens kvalitetsutveckling, krävs det förskollärare som mår bra. Därför är det betydelsefullt att undersöka förskollärarnas egna upplevelser av stress och hur detta kan påverka arbetsmiljön. Insamlad empiri har analyserats utifrån Karasek och Theorells (1996) teori om krav-kontrollmodellen samt Antonovskys (2005) teori KASAM, känsla av sammanhang. Empirin har samlats in genom en kvalitativ undersökning baserad på semistrukturerade intervjuer av förskollärare. Resultatet påvisar att deltagarna i studien upplevde stress i sin arbetsmiljö samt att det fanns specifika faktorer som de menade bidrog till stressen. För att förebygga och hantera stressen hade deltagarna olika strategier men de var alla eniga om att samarbetet i arbetslaget hade en avgörande betydelse när det kommer till att hantera stressen. 

Tilldelningsdatum2021-jan.-13
OriginalspråkSvenska
HandledareMargaretha Källqvist (Handledare) & Hilma Holm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • stress
  • arbetsmiljö
  • förskollärare
  • förskola
  • förebyggande

Citera det här

'