Studenters val - Program eller Fristående kurs?

 • Miguel Inzunza
 • Fredrik Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta är en kvantitativ uppsats, baserad på en surveyundersökning där vi på ett explorativt sätt försöker ta reda på eventuella skillnader utifrån olika sociala faktorer som tradition, målmedvetenhet och ekonomi. Gruppen vi undersöker är studenter som läser antingen fristående kurs eller program på Kristianstad Högskola.

  I denna enkät använde vi oss av fyra bakomliggande variabler som bestod av kön, ålder, vilken studieform respondenten för tillfället läste och huruvida respondenterna hade föräldrar med högskola eller universitetsbakgrund. För att utföra en bivariat analys användes Chi två test för att hitta eventuella statistiska skillnader mellan grupperna. Vi testar våra hypoteser genom att selektivt använda oss av frågorna och påståendena från enkäten tillsammans med resultaten från de bivariata analyserna.

  De teoretiska perspektiven är hämtade från de båda klassiska sociologerna Max Weber och Pierre Bourdieu, samt nationalekonomen och sociologen Gary S. Becker.

  Resultaten visar att där finns skillnader i val av studieform mellan studenterna baserade på sociala bakgrundsvariabler.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '