Suddiga gränser och tydliga gråzoner
: en intervjustudie om gymnasielärares beskrivningar och förklaringar av hot och våld

 • Linda Borngård
 • Fanny Johansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie undersöker gymnasielärares beskrivningar och förklaringar av hotfulla situationer. Genom fem semistrukturerade intervjuer med lärare från olika skolor i landet utforskar studien den komplexa verkligheten av hot och våld i skolmiljön. Tidigare forskning belyser lärares utsatthet för hot och våld av elever, där den främsta formen är det verbala våldet som lärare indirekt bevittnar eller blir utsatt för. Den här studiens resultat visar på en liknande verklighet. Normaliseringen av elevers våldsbejakande språk gör det svårt för lärare att urskilja gränsen mellan verbalt våld och vanligt språkbruk, vilket bidrar till svårigheter i att bedöma elevers intentioner. Resultatet visar att lärare blir utsatta för hot som sällan tas på allvar förrän externa omständigheter spelar in och att situationer kopplade till lärarens utbildningsuppdrag framstår som särskilt riskfyllda. Studien indikerar att detta är ett samhällsproblem som inte enbart går att lösa i klassrummet. Denna utveckling kräver åtgärder från både skolledning och samhälle för att skapa en trygg arbetsmiljö för lärarna och en kvalitativ utbildning för nästa generation.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareVesa Leppänen (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • kvalitativ
 • lärare
 • accounts
 • symbolisk interaktionism
 • hot
 • våld
 • indirekt våld
 • verbalt våld

Citera det här

'