Svenskämnet i ett övergripande perspektiv - en studie av åtta lärares undervisning i grundskolans högre årskurser och i gymnasiet

 • Jenny Crona

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att ta reda på hur åtta svensklärare ser på sitt ämne samt vilka praktiska följder detta får för deras undervisning. Undersökningen görs med en inriktning mot ett ämnesövergripande arbetssätt.

  I den teoretiska bakgrunden presenteras olika forskares resultat inom ämnesområdet. Områ-den som behandlas är historik, gällande styrdokument, uppfattningar om svenskämnets inne-håll, lärares fortbildning samt lärandeteorier. Litteraturgenomgången leder fram till problem-preciseringen som blir utgångspunkt för den empiriska delen. Utifrån intervjuer undersöks därefter åtta svensklärares förhållningssätt till svenskämnet. Lärarna arbetar på högstadiet och gymnasiet där både teoretiska och praktiska program finns representerade.

  Slutsatserna som dras är att lärarnas svenskämnen ser fundamentalt olika ut. Olikheterna be-ror på lärarens egen uppfattning och på vilka elever denne har. Lärarnas inställning och an-vändande av det ämnesövergripande arbetssättet skiljer sig även åt. Konsekvenserna av detta blir att eleverna får ta del av olika svenskämnen. Områden inom svenskämnet, såväl baskun-skaper som livskunskap, visar mer i detalj hur lärarnas inställning till olika moment visar sig praktiskt. Eftersom lärarna överlag betonat skönlitteraturens roll behandlas denna utförligt.

  Resultaten problematiseras och lösningar föreslås där det är möjligt.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '