Svensk kod för bolagsstyrning - kan maktbalansen i den svenska ägarmodellen påverkas

 • Anette Hedberg
 • Helen Jansson
 • Maria Jonsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår uppsats har varit att granska hur svensk kod för bolagsstyrning, koden, påverkar de olika maktgrupperna i den svenska ägarmodellen. Vi vill i vår studie studera om koden kommer att påverka den maktstruktur som idag kännetecknar Sverige med starka och inflytelserika ägare.

  Vi använder en av oss utvecklad analysmodell som vi kallar Kodnyttan. Denna modell ska hjälpa oss att mäta vad svensk kod för bolagsstyrning har för påverkan på de olika maktgrupperna. Utifrån denna kan vi se hur de olika maktgruppernas intressen tillgodoses, dels från de olika delarna i koden samt koden som helhet.

  I vår analys har vi kommit fram till att inte någon av de tre grupperna påverkas av kodens införande. Ett av kodens syfte är att skapa en väl avvägd maktbalans mellan de olika bolagsorganen, ägare, styrelse och verkställande ledning. Vi ställer oss efter vår studie osäkra till om bestämmelserna i koden verkligen påverkar maktbalansen i de svenska bolagen. Räcker kodens bestämmelser inte till för att påverka maktbalansen eller kan det beror på att kodens endast skall representera den befintliga maktbalansen? Det kan vara så att koden bara gör de svenska bolagen mer internationellt legitima.

  Tilldelningsdatum2006-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '