Svenska revisionsprofessionens strategier
: I mottagandet av Corporate Sustainability Reporting Directive

 • Julia Bagler
 • Lisa Sunesson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund - Denna studie har utifrån Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) undersökt hur svenska revisionsprofessionen mottar de nya kraven gemensamma redovisningsstandarder och bestyrkande av hållbarhetsrapporter. CSRD-regleringen förklaras på två nivåer, makro och mikro-nivå, där makronivån har förklarats med hjälp av institutionell teori och mikronivån med hjälp av professionsteorin för att se vilka strategier revisionsprofessionen använder i mottagandet av de nya kraven. Syfte - Syftet är att förstå svenska revisionsprofessionens påverkan av CSRD och varför de använder strategier i mottagandet av direktivet. Metod - Studiens metod är kvalitativ med empiri från blandad datainsamling som bestått av 33 stycken dokumentära datakällor, mellan åren 2019 - 2022, från debattartiklar, dokument från revisionsbyråers hemsidor, RIs strategiska plan, remissvar och ett debattseminarium, och internetbaserade intervjuer med fyra auktoriserade revisorer och en hållbarhetsexpert. Resultat - Resultatet i denna studie visar att revisionsprofessionen använt två av Powers (1997) strategier, och en ny strategi har kunnat identifierats där professionen använder expertkompetensen i det finansiella området för att legitimera åsikter i mottagandet av kraven i CSRD. Ett av de utmärkande resultaten är att revisionsprofessionen kommer behöva utbildning inom hållbarhet för att kunna bestyrka hållbarhetsrapporter, men det finns inga indikationer på att en sådan utbildning har påbörjats. Implikationer - Implikationer i studien har varit att resultatet inte går att generalisera. En annan begränsning är att endast revisionsprofessionens åsikter utforskats. Bidrag - Ett bidrag är att revisionsprofessionen behöver börja kompetensutökningen inom hållbarhetsbestyrkande redan idag. Ett annat bidrag är att små revisionsbyråer kommer att behöva förbereda sig med hållbarhetsbestyrkande-uppdrag för att attrahera blivande revisorer som kommer behöva den praktiska utbildningen.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare), Maria Bengtsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • CSRD
 • bestyrkande
 • revisor
 • hållbarhetsrapport
 • Kompetens

Citera det här

'