Svensklärares didaktiska strategier för hanterandet av talrädsla i klassrummet
: En kvalitativ studie om talrädsla hos mellanstadieelever och svensklärares strategier för att hjälpa elever att hantera sin talrädsla i samband med muntlig framställning

 • Egzona Bajraktaraj
 • Maria Priebe

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal svensklärare i årskurs 4–6 beskriver att talrädsla kan komma till uttryck bland deras elever och vad de tror kan vara bakomliggande orsaker till detta. Syftet är även att undersöka hur svensklärare i årskurs 4–6 beskriver att de arbetar för att förebygga talrädsla och stötta elever med en talrädsla i samband med den muntliga framställningen. Studien syftar till att utreda vilken betydelse klassrumsklimat, den retoriska arbetsprocessen och textens innehåll och form har för en upplevd talrädsla inför en muntlig framställning. I resultatet framgår att samtliga respondenter delar erfarenheten att talrädsla tar sig uttryck genom att deras elever berättar att de upplever ett stort obehag inför en muntlig framställning. Resultatet visar även att de gånger lärarna kan upptäcka talrädsla bland sina elever är genom vanliga tecken såsom ett osäkert kroppsspråk, elever som är tillbakadragande och försöker gömma sig, elever som har svårt att hålla sitt papper stilla, pratar väldigt fort eller stakar sig på orden. I resultatet framgår varierande uppfattningar bland respondenterna kring talrädslans orsaker. Saker som brist på förberedelse, en svag social roll i klassen, lågt självförtroende och pubertetens effekter nämns. När det kommer till konkreta arbetssätt för att förebygga och stötta elever med talrädsla framträder en uppfattning om att läraren har en central roll. Genom att lägga ner mycket tid på att bygga en trygg grupp med goda relationer och ett gott klassrumsklimat har en grunden blivit lagd för att elever ska ha goda förutsättningar att lyckas med sin muntliga framställning. Genom att vidare erbjuda rika möjligheter för förberedelse, stödstrukturer och en genomtänkt respons ges elever ytterligare goda förutsättningar. Vidare betonas vikten av att det finns en balans mellan lärarens styrning och elevernas inflytande över uppgifter för att uppnå en trygghet och maximalt utgångsläge.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Smedberg Bondesson (Handledare) & Christoffer Dahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Talrädsla
 • muntlig framställning
 • retorik
 • didaktik
 • klassrumsklimat
 • respons
 • förberedelse
 • stöttning
 • trygghet

Citera det här

'