Sverige vs Danmark
: En jämförelse av läsundervisningen i årskurs ett på båda sidor av sundet

 • Kryhl Mira
 • Sara Meijer

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Uppsatsen är en komparativ studie om läsundervisningen i två klasser i Sverige och Danmark. Den danska läroplanen, Fælles Mål, 2009, har tydligare riktlinjer angående läsning, vilken vi har jämfört med den svenska läroplanen, Lgr11. Två rapporter om elevers läskunnighet sammanfattas i uppsatsen. Delar av rapporterna har lyfts då vi anser att dessa är betydelsefulla för elevers läsning. Till exempel har vi redogjort för betydelsen av olika läsmaterial och individuell läsning. Syftet med studien har varit att göra jämförelser i läsundervisningen och läroplanerna. För att kunna jämföra läsundervisningen beslutade vi oss för att genomföra observationer och därefter samtal med lärare i Sverige och Danmark. Resultatet är att läsundervisningen bedrivs i stort sett likartat på båda skolorna. Skillnaden vi sett kan likväl finnas mellan skolor i Sverige och vise versa i Danmark. Resultatet hade troligtvis sett annorlunda ut om urvalet varit större. Dock är läsundervisningen av största prioritet, oavsett om den bedrivs i Sverige eller Danmark. Som bisyfte har vi tagit reda på om det finns någon kännedom om rapporterna Northern Lights on PISA 2006 och PIRLS 2006. Kunskapen om rapporterna är vag hos båda lärarna i undersökningen.

  Tilldelningsdatum2012-okt.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Clara Törnqvist (Handledare) & Lennart Leopold (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • sverige
  • danmark
  • läsning
  • läsinlärning
  • läroplaner
  • skönlitteratur
  • pirls 2006
  • northern lights on pisa 2006

  Citera det här

  '