Sverigedemokraternas skolpolitik
: Flytande politik?

  • Sophie Kjellberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Sverigedemokraterna har utryckt att de vill prioritera skolfrågorna i valet 2022. Hur ser deras skolpolitik ut och hur har den förändrats? Kan dessa förändringar kopplas till samhällsutvecklingen och Baumans teori om det senmoderna samhället? För att undersöka detta görs en komparativ innehållsanalys av principprogram från 1989, 2010 samt 2019. Syftet är att belysa skolpolitiken Sverigedemokraterna anför och försöka koppla det till den senmoderna samhällsteorin med följande frågeställning:

1. Hur ser Sverigedemokraternas skolpolitik ut i förhållande till aktuell
skoldebatt?
2. Vilka exempel kan vi se på några utmärkande förändringar i deras
principprogram angåendeskolpolitiken?
3. Vilka frågor kan eventuellt kopplas till teorier om det senmoderna
samhället?
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Peter Gustavsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Sverigedemokraterna
  • skolpolitik
  • politisk styrning
  • demokratiuppdrag
  • senmodernitet

Citera det här

'