Syntetiska optioner - en skatterättslig studie

 • Margareta Eriksson
 • Kristina Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bland de olika typerna av optionsprogram till anställda finns en som avviker från de övriga – syntetiska optioner. Syntetiska optioner skiljer sig från de övriga optioner genom att de inte ger innehavaren någon rätt att förvärva aktier utan endast ger en rätt till en kontant slutreglering vid en bestämd framtida tidpunkt.

  Skatteregler som gäller för syntetiska optioner upplevs ofta som komplexa av både anställda och arbetsgivare. Syftet med denna uppsats är därför att utreda beskattningskonsekvenserna för såväl företaget som den anställde.

  Om en syntetisk option utgör ett värdepapper beskattas den anställde för eventuell uppkommen förmån vid förvärvstidpunkten. Värdestegringar som uppkommer därefter beskattas som kapitalinkomst vid nyttjandetidpunkten. Ifall en syntetisk option inte kan anses utgöra ett värdepapper sker beskattning av förmånen den första dagen optionen kan utnyttjas dvs. vid den s.k. kan-dagen. Värdeökningar efter kan-dagen kan bli beskattade i kapital eller tjänst beroende på om optionen då kan betraktas som ett värdepapper eller ej.

  För arbetsgivaren styrs beskattningstidpunkten av optionens löptid. Ifall optionens löptid överstiger ett år sker kapitalbeskattning för mottagen premie då optionen ställs ut. I annat fall sker beskattning då utfallet blir känt.

  Vad gäller företagets avdragsmöjligheter för kostnader som uppstår i samband med fullgörande av förpliktelser är rättsläget osäkert på grund av att det tillkommit ny lagstiftning som ännu inte har prövats. För syntetiska optioner där den underliggande tillgången utgörs av en näringsbetingad andel torde dock ingen avdragsrätt för kapitalförluster föreligga. Om den underliggande tillgången inte utgörs av en näringsbetingad andel bör en kapitalförlust få kvittas mot kapitalvinst på liknande tillgångar.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '