”Tänker man rätt?”
: En studie kring personalen i särskolans föreställningar om elever på tidig utvecklingsnivå ur ett intersektionellt perspektiv

  • Maria Cronmalm

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Elevgruppen som i fokus för studien befinner sig på tidig utvecklingsnivå, vilket innebär en mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Detta innebär stora nedsättningar inom en rad olika områden som t.ex. abstrakt tänkande, kommunikation och rörelseförmåga. Inom forskning kring särskola och utbildningsverksamhet för personer med kognitiv funktionsnedsättning riktas en mycket liten del mot elever på tidig utvecklingsnivå. Gruppen beskrivs ofta i forsking som utsatt ur ett makt- och delaktighetsperspektiv. Den intellektuella funktionsnedsättningen beskrivs som identitetsdominant. I föreliggande studie undersöks vilka föreställningar personalen i särskolan har om elever på tidig utvecklingsnivå ur ett intersektionellt perspektiv.  Detta görs genom att belysa hur olika intersektionella positioner påverkar personalens föreställningar om och förhållningssätt till eleverna, i studien utifrån intersektionen funktionalitet/genus. De metoder som använts är fokusgruppsamtal med stimulusmaterial i form av diamantrangordning av citat och fiktiva elevbeskrivningar. Resultaten i studien visar att personalen uppfattar den intellektuella funktionsnedsättningen som dominant över andra egenskaper hos eleverna, vilket stämmer väl med resultat i tidigare forskning. Resultaten i studien visar också att andra intersektionella perspektiv anses vara av större betydelse i takt med stigande ålder och/eller intellektuell funktionsnivå hos eleverna. Genus anges inte vara ett viktigt perspektiv i bemötandet av elever på tidig utvecklingsnivå av deltagarna i fokusgrupperna. Studiens specialpedagogiska relevans kan kopplas till skolans uppdrag att verka för jämställdhet och ge en likvärdig utbildning till alla elever.

Tilldelningsdatum2020-mars-05
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ahlqvist (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • funktionalitet
  • genus
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • intersektionalitet
  • särskola
  • utvecklingsstörning

Citera det här

'