TAKK + tillräcklig kunskap = sant?
: en studie huruvida förskollärare upplever sig besitta tillräcklig kunskap för att använda tecken som alternativ och kompletterande Kommunikation

 • Julia Olofsson
 • Maria Levin

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med undersökningen som gjorts baseras på forskningsfrågor kring den upplevda kunskapsnivån kring användandet av tecken i förskolans verksamhet. Resultatet av studien visade att strax över hälften av de tillfrågade förskollärarna upplevde att de har tillräcklig kunskap för att använda tecken. Det visade den kvantitativa enkätstudie som gjorts på 45 förskollärare, där alla respondenter ville använda tecken i den dagliga verksamheten. Enkätstudien visade att tecken mest frekvent användes i hall och vid matsituationer, vilket kursledarna bekräftade. Där det även framkom att kursledarna ansåg att de ofta fastnade i att använda det i enbart de situationerna. Studien behandlade också hur kursledare upplevde användningen av tecken inom verksamheten, ett resultat som baserade sig på den kvalitativa metoden djupintervjuer. Studien besvarade också huruvida kursledarna ansåg att förskollärarna tog vara på fortbildning i ämnet. I likhet med förskollärarnas syn ansåg även en av kursledarna att en inplanerad återkoppling bör finnas efter avslutad fortbildning i framtiden. Genom träffar där de går genom vad som arbetats med på avdelningarna ställs det motkrav på deltagarna. Resultatet analyserades tillsammans med tre av verksamhetsteorins fem principer, vilka är analysenhet, motsättningar och utveckling. Avslutningsvis diskuteras alternativ vidare forskning inom området.
Tilldelningsdatum2021
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Lüddeckens (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nyckelord

 • Enkätstudie
 • Förskola
 • Förskollärare
 • Intervju
 • Kvalitativ metod
 • Kvantitativ metod
 • TAKK
 • Verksamhetsteori

Citera det här

'