Teamarbete och föräldrastöd
: Specialpedagogens uppdrag på barn- och ungdomshabiliteringen

 • Erika Nilsson
 • Linda Olsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Specialpedagoger arbetar inte enbart inom förskola och skola, utan kan även arbeta på barn- och ungdomshabiliteringen. Forskningen över specialpedagogens uppdrag på barn- och ungdomshabiliteringen har påvisats vara en kunskapslucka både nationellt och internationellt. Syftet med föreliggande arbete är att undersöka och skapa kunskap om specialpedagogens roll och uppdrag på barn- och ungdomshabiliteringen. Forskningsfrågorna är följande: Vilket uppdrag har specialpedagogerna inom barn- och ungdomshabiliteringen? Hur beskriver specialpedagogerna sitt arbete på barn- och ungdomshabiliteringen? Studiens metod är kvalitativ och består av semistrukturerade intervjuer. I studien deltog åtta specialpedagoger från olika län i Sverige och de svarade på sexton frågor samt följdfrågor. Empirin analyseras utifrån Aspelins relationella perspektiv där fokus ligger på det som sker mellan människor och Gjems tolkning av systemteorin där fokus ligger på relationer och helhetsperspektivet. De resultat som framkom av studien är bland annat hur specialpedagogerna ser på sin specialpedagogiska roll på barn- och ungdomshabiliteringen, vikten av teamarbete, arbetet med barnen och samverkan med vårdnadshavare och andra instanser. Specialpedagogiska implikationer som framkom är bland annat hur viktig specialpedagogens roll är för både barn och vårdnadshavare, känslan av att inte räcka till då inflödet på barn- och ungdomshabiliteringen ökar markant och en oro för om specialpedagogerna kommer att bli ersatta den dagen de går i pension.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Lüddeckens (Handledare), Tina Kullenberg (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Utmaningar på barn- och ungdomshabiliteringen
 • specialpedagogens uppdrag
 • teamarbete
 • samverkan
 • handledning
 • utbildningar

Citera det här

'