Techne, fronesis, episteme
: en kritisk analys av de samhälleliga anspråken i läroplanen 2022

 • Emelie Dahl

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Läroplanen från 2022 åsyftade att komma till rätta med en del av de problemen som rapporteras om den svenska skolan. Segregeringen erkändes av flera partier och i ett betänkande från Utbildningsskottet 2021 analyseras flertalet motioner som lagts fram som förslag till förändringar av skolan. Betänkandet tillkännager dock endast två yrkanden, som berör kunskapskrav och riktade statsbidrag. Den reella inverkan av betänkandet var således att fokusera på att tydliggöra kunskapskraven i läroplanen 2022, det vill säga att ändamålsenligheten getts än större utrymme.

Syftet med läroplanen som kom 2022 är att skapa demokratiska medborgare utifrån en liberal
modell, som åsyftar att utbilda aktivt deltagande, rationella människor som står sig på den internationella marknaden. Effektivitet, som berör kapital, marknad och egendom, samt socialt accepterade värderingar som berör den liberala värdegrunden om liv och frihet, är sådana som såväl dolt som explicit uttalat återfinns i läroplanen.

Aristoteles talade om tre olika kunskaper som samtliga behövs för ett samhälles fortlevnad. De är
uppdelade på tre då de berör tre olika områden var för sig med samverkar med varandra. Det som skett i svensk skola är att den ena formen fått ett övertag över de övriga två, någonting som får konsekvenser på samhället och som förändrar synen på såväl vad kunskap är som vad skolan skall lägga sitt fokus på. För den aktuella läroplanen är fokuset värdegrunden. Den får störst utrymme och skall genomsyra hela skolväsendet men den är inte socialt betingad utan den är ändamålsenlig. I de fall dessa värden utmanas får det stora konsekvenser för människorna som bryter de socialt accepterade koderna.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Andersson Hult (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Didaktik (50302)

Nyckelord

 • sverige
 • samhälle
 • politik
 • styrdokument
 • techne
 • fronesis
 • episteme
 • kunskapssyn
 • individualisering

Citera det här

'