Teknikämnet ur lärares perspektiv
: att nå en likvärdig utbildning

 • Alexandra Ericsson
 • Erika Nordgren

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I dagens samhälle efterfrågas teknisk kunskap, trots det brister teknikämnet på flera av Sveriges skolor. Med bakgrund i en av Skolinspektionens granskningar har vi därför valt att undersöka hur behöriga tekniklärare i årskurs 4-6 upplever teknikämnet, i syfte att genom ett holistiskt lärande nå en likvärdig utbildning. Arbetet är utfört utifrån ett fenomenografiskt perspektiv genom semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys. Genom att analysera resultatet med hjälp av kategoriserade matriser har vi sedan kunnat urskilja vissa framträdande faktorer. Dessa avser bland annat lärares tolkning av kursplanen i teknik, elevers och lärares teknikintresse, antal undervisningstimmar och teknikämnets framtid. Undersökningen kopplas dessutom ihop med Deweys tankar om pragmatismen eftersom dessa bidrar till ett holistiskt lärande. En slutsats som går att dra efter den genomförda undersökningen är att teknikutbildningen inte är likvärdig.

Tilldelningsdatum2019-juni-17
OriginalspråkSvenska
HandledareKristina Johansson-Tell (Handledare) & Hans-Olof Höglund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Pedagogik (50301)
 • Didaktik (50302)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • teknikundervisning
 • grundskola årskurs 4-6
 • teknikämnet
 • likvärdig utbildning
 • holistiskt lärande
 • pragmatism

Citera det här

'