"Tekniken ska vara vacker"
: användarupplevelsen av mobila webbsidors estetik

 • Alla Jönsson Lanevska

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen syftar att bidra till debatten om estetikens roll inom MDI genom att undersöka hur gränssnittets visuella estetik påverkar användarupplevelsen av mobila webbsidor. Som teoretisk utgångspunkt användes Tractinskys analysmodell med uppdelning av den upplevda estetiken i en klassisk och en uttrycksfull dimension. En jämförelse mellan sju webbsidor tillhörande e-handelsföretag inom modebranschen gjordes i studiens kvantitativa del. Jämförelsen gjordes även mellan företagens ordinarie webbsidor och mobilsidor. Sidorna med mest kontrasterande egenskaper användes som underlag för den kvalitativa intervjudelstudien.

  Studiens resultat visar att Tractinskys modell är ett användbart verktyg för beskrivning och analys av mobila enheters upplevda estetik. Mobilsidors upplevda estetik äger aspekter tillhörande den klassiska och den uttrycksfulla dimensionen. Estetiken har inverkan på såväl mobilsidans upplevda användbarhet som interaktionens meningsfullhet. Struktur och visuell balans är nödvändiga förutsättningar för användarens acceptans av en mobilsida. Personlig, engagerande och professionell design minskar de initialt höga trösklarna för ovana användare och påverkar det fortsatta användarbeteendet. De meningsskapande aspekterna så som identifikation och inspiration möjliggör en rikare användarupplevelse och bygger användarens relation till artefakten. 

  Tilldelningsdatum2016-feb.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKerstin Ådahl (Handledare), Mårten Pettersson (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Digital design

  Kurser och ämnen

  • Informatik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

  Nyckelord

  • människa–datorinteraktion
  • mdi
  • estetik
  • användarupplevelse
  • mobila gränssnitt
  • webbdesign

  Citera det här

  '