Tematiskt arbetssätt i förskolan

 • Cecilia Lennartsson
 • Christina Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie handlar om tematiskt arbetssätt i förskolan. Syftet med studien är att ta reda på hur pedagogerna på förskolan beskriver, uppfattar och resonerar kring det tematiska arbetssättet. Genom litteratur om arbetssättet och om lärande har vi kunnat skaffa oss en kunskap om det tematiska arbetssättet. Vi har även utgått ifrån förskolans styrdokument, Lpfö 98 som ger pedagogerna riktlinjer och barnen mål som bör uppnås. För att få svar på våra frågor om hur pedagogerna i förskolan resonerar om tematiskt arbetssätt, vilka roller pedagogen och barnet har, samt om det finns möjligheter och hinder med det tematiska arbetssättet har vi gjort kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer har gjorts i form av gruppdiskussioner i arbetslagen i en utvald förskola. I den utvalda förskolan genomfördes tre gruppintervjuer. I undersökningen framkom att alla pedagogerna på den undersökta förskolan strävar efter att arbeta tematiskt, men att det är svårt eftersom pedagogerna inte har så mycket planeringstid. Ett tematiskt arbetssätt förutsätter ju att man ständigt kan föra en dialog mellan kollegorna om barns lärande och kunskap för att få ett väl fungerande arbetssätt.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '