Tematiskt och ämnesintegrerat arbetssätt
: en kvalitativ studie på en gymnasieskola i södra Sverige

 • Malin Trikson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats var att belysa det tematiska och ämnesintegrerade arbetssättet somett stöd till lärande. De teoretiska utgångspunkterna tar sin ansats i framförallt Deweys ochVygotskijs syn på kunskap och lärande. Betoningen ligger på att skapa ett meningsfulltlärande där elevens erfarenheter tas till vara och undervisningen därmed upplevs begriplig,hanterbar samt meningsfull. Studien baseras på en kvalitativ undersökning med fyralärarintervjuer samt en fokusgrupp med elever i en fallstudie som utförts på en specifikgymnasieskola i södra Sverige. Resultatet visar att såväl lärare som elever finner det tematiskaoch ämnesintegrerade arbetssättet meningsfullt. Eleverna upplever att de har möjlighet attkunna fördjupa sig. Lärarna är tudelade i denna fråga beroende på om fördjupning avserämnesspecifik fördjupning eller möjligheten att se helheten. Såväl lärare som elever menar attämnesintegrerat arbete skapar en helhetsbild av kunskap. Några lärare menar dock att längreteman med en bredare definition hade varit önskvärt för att kunna nå en fördjupning inomvissa ämnen.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Malmström (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)
  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • ämnesintegrerat
  • tematiskt arbetssätt
  • handledning
  • reflektion
  • interaktion
  • kontinuitet
  • sammanhang
  • mening

  Citera det här

  '