Tiden inför inskolning i förskolan
: förstagångsföräldrars uppfattningar inför inskolning i förskolan

 • Agneta Nilsson
 • Linda Wehner

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Vårt arbete handlar om tiden inför inskolningen i förskolan. Syftet med studien är att ur ett föräldraperspektiv synliggöra vilka uppfattningar och förväntningar förstagångsföräldrar har kring information och förberedelser inför inskolningen i förskolan. Tiden inför inskolningen kan innehålla funderingar och frågor kring förskolans inskolningsrutiner och metoder eftersom förstagångsföräldrar oftast inte har någon erfarenhet av inskolning. Under utbildningen på högskolan har vår nyfikenhet och vårt intresse växt kring hur vi på bästa sätt kan utveckla större kunskap och förutsättningar kring att organisera och förbereda för att förstagångsföräldrar ska känna sig väl förberedda och trygga inför att inskola sitt första barn i förskolan.Arbetet är inspirerat av en fenomenografisk ansats som utgår ifrån människors olika uppfattningar kring den levda världen. Studien baseras på gruppintervjuer med förstagångsföräldrar som har en inskolning i förskolan framför sig. Semistrukturerade frågor ligger till grund för studien och resultatet visar att vårdnadshavarna uttrycker att de önskar mer information via BVC för hur och när de ska ansöka om plats i förskolan. Förstagångsföräldrarna önskar tydligare och mer lättåtkomlig information på kommunens hemsida kring ansökningsprocessen. Resultatet visar även att det krävs en större insats från förskolorna genom att erbjuda mer information som vårdnadshavare kan önska ta del av inför val av förskola. Det gäller även förskolans aktuella inskolningsmetod samt annan viktig information för att vårdnadshavare ska känna sig trygga och förberedda inför inskolningen i förskolan.

Tilldelningsdatum2020-feb.-14
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn Fifi Steen (Handledare) & Susanne Thulin (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • fenomenografisk ansats
 • förskola
 • inskolningsmetoder
 • förstagångsföräldrar
 • uppfattningar
 • anknytning
 • relationer

Citera det här

'