Tidiga stödinsatser i matematik
: Med fokus på förskoleklassen

 • Annika Gotfredsen
 • Titti Stavehaug

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Forskning visar hur betydelsefullt det är för den fortsatta skolgången, att elever har med sig grundläggande färdigheter i matematik. Då detta saknas finns annars en risk, att svårigheter skapas under resten av skolgången. Syftet med studien är därför att undersöka hur skolor arbetar med att uppfylla garantin för tidiga stödinsatser i matematik i förskoleklass och vilka specialpedagogiska perspektiv som kan urskiljas i arbetet med stödinsatserna. Studien inriktar sig på förskoleklass eftersom det är där det första obligatoriska kartläggningsmaterialet, Hitta matematiken, används. En kvalitativ metod har använts genom enkäter med öppna frågor till lärare och speciallärare i förskoleklass. Resultatet visar att fokus kretsar kring hur arbetet med de tidiga stödinsatserna organiseras utifrån två övergripande teman generella och ämnesspecifika stödinsatser. Utifrån resultatet drogs slutsatsen att i första hand hittas generella lösningar för tidiga stödinsatser i den stora gruppen eller mindre grupper inom klassens ram. Det förekommer ändå viss en- till en undervisning, vilket visar på att skolorna integrerar både relationella och individperspektiv i sina stödinsatser. Det finns en betoning på samarbete och flexibilitet mellan lärare i förskoleklass och personal med specialpedagogisk kompentens, samtidigt som det också finns strukturer och rutiner för att organisera de generella stödinsatserna effektivt utifrån ett organisations- och systemperspektiv. Få ämnesspecifika stödinsatser utifrån matematikinnehåll sätts in i förskoleklass. Uppföljningarna skiljer sig åt genom hur ofta en insats utvärderas och följs upp utifrån ett organisations- och systemperspektiv, från uppföljningar vid klasskonferenser på vårterminen till kontinuerlig uppföljning för att följa elevens progression i matematik. Utifrån resultatet kan vi se ett utvecklingsbehov kopplade till oss som blivande speciallärare, att kunna bidra med ämnesspecifika stödinsatser utifrån matematikinnehåll och dess uppföljning i förskoleklass utifrån vår specifika kompetens inom matematikutveckling.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCatarina Wästerlid (Handledare), Mattias Nilsson Sjöberg (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • förskoleklass
 • intervention
 • matematik
 • mindre grupper
 • specialpedagogiska perspektiv
 • tidiga stödinsatser

Citera det här

'