Tiggaren, givaren och affekterna.

 • Bodil Jönsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka om känslor som väcktes hos potentiella givare i mötet med tiggare predicerade hur de förstnämnda bedömde sannolikheten för att ge eller inte ge ett bidrag. Dessutom undersöktes även om personlighet och ålder korrelerade med givmildhet, samt om könsskillnader förelåg med avseende på givmildhet. Metoden var kvantitativ och undersökningen genomfördes via onlineenkät. Undersökningsgruppen utgjordes av 51 st kvinnor och 36 st män. Åldersspannet var från 18-75 år. Resultatet visade att grundaffekterna intresse och ledsnad korrelerade signifikant positivt med givmildhet, medan avsky, avsmak och vrede korrelerade negativt med givmildhet. Inga andra signifikanta korrelationer förelåg. Dock går inte att dra några slutsatser kring varför korrelation fanns mellan affekterna och givmildhet. Studien visar inte vad som väckte affekterna, det kan vara mötet med tiggare men även bero på andra faktorer.

Tilldelningsdatum2017-jan.-04
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Jönsson (Handledare) & Anna Kemdal Pho (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Sociologi (50401)
 • Humaniora och konst (6)

Nyckelord

 • tiggare
 • givare
 • givmildhet
 • affekter
 • känslor
 • personlighetsdrag

Citera det här

'