Tilläggsarbete Vilket regelverk är gällande rätt i kommersiella förhållanden?

 • Fredrik Håkansson
 • Fredrik Magnusson
 • Michael Ohlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Titel Tilläggsarbete – Vilket regelverk är gällande rätt i kommersiella förhållanden?

  Ämne/kurs Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt, 15 hp

  Författare Fredrik Håkansson

  Fredrik Magnusson

  Michael Ohlsson

  Handledare Dr Pontus Sjöström, Universitetslektor i juridik, Högskolan Kristianstad

  Nyckelord Tilläggsarbete, ÄTA-arbete, standardavtal, Konsumenttjänstlagen

  Problem Köp av tjänster för reparationer och tilläggsarbeten har länge skapat problem för bostadsrättsföreningar. För konsumenter finns ett skydd vid köp av tjänster via KtjL, ett liknande skydd saknas för mindre företag och bostadsrättsföreningar. Ett problem blir då när ÄTA-arbeten får utföras och till vilket pris.

  Syfte Syftet med denna uppsats är att redogöra vilka regler som gäller vid ÄTA-arbeten och köp av tjänster vid kommersiella avtal, alltså näringsidkare till näringsidkare.

  Metod Vi använder oss av doktrin, lagtext, förarbeten samt rättsfall från HD. Utifrån detta kommer vi att beskriva vår tolkning av lagtexten för att förstå bakgrunden till paragraferna, alltså den rättsdogmatiska metoden. För att se hur vanligt det är i verkligheten har vi gjort en intervju med en rådman.

  Slutsatser Vi anser att lagstiftningen angående ÄTA-arbete är tillräcklig. Det är omöjligt att stifta speciell lag kring entreprenad och ÄTA-arbeten. Den lagstiftning som finns förklarar de fyra förklarande grundstenarna i AvtL är i) vem, ii) vad, iii) när och iv) var, detta anser vi räcker. Vi tycker däremot att personers förmåga att kunna skriva och tolka ett heltäckande avtal måste förbättras. Mellan företag kan man tillämpa KtjL eller standardavtal analogivis om det inte finns något avtalat. Grundregeln är att den som påstår att pris överenskommits har bevisbördan. Det anses lättare att kunna bevisa något som inträffat än motsatsen.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '