Tillämpning av ekologisk kompensation i fysisk planering i Västernorrlands län
: En intervjustudie och dokumentanalys

 • Amanda Källgren

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Det pågår globalt en degradering och förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. En dominerande orsak är markomvandling till följd av mänsklig aktivitet. I syfte att motverka denna negativa utveckling har ett antal länder tecknat avtal, ratificerat konventioner, antagit mål och strategier liksom skarp lagstiftning. Ett verktyg som utvecklats genom sådan internationell samverkan är ekologisk kompensation. Begreppet ingår i skadelindringshierarkin och är en tillämpbar metod för att ersätta förlorade naturvärden vid exploatering enligt Polluter Pays Principle. Denna studies syfte är att undersöka tillämpning och inställning till ekologisk kompensation i samband med fysisk planering i Västernorrlands län. För detta används kvalitativa metoder, en dokumentanalys av styrdokument för fysisk planering, samt en intervjustudie med representanter från respektive deltagande kommun i länet. Utifrån dokumentanalysen framkommer att hänvisning sker till ekologisk kompensation i några av länets kommuner, men utifrån intervjustudien påvisas att inget rutinmässigt arbete finns etablerat för att tillämpa verktyget. Generellt förmedlas en positiv inställning till verktyg som underlättar bedömning av naturvärden, men ett antal utmaningar skildras också gällande bristande resurser, kunskap, lagstöd och prioritering för frågan. Dessa fynd överensstämmer med tidigare forskning. I takt med att Västernorrlands län står inför förväntad tillväxt med stora industrietableringar, kan ökad tillämpning av ekologisk kompensation i planarbetet möjliggöra sådan tillväxt och minska nettoförluster av naturmiljön, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareIngemar Jönsson (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • Ekologisk kompensation
 • skadelindringshierarkin
 • balanseringsprincipen
 • biologisk mångfald
 • ekosystemtjänster
 • fysisk planering
 • Västernorrlands län

Citera det här

'