Tillgänglighet i ämnesområdet motorik ur ett relationellt perspektiv
: en kvalitativ studie av fyra svenska grundsärskolor

  • Sofie Andersson
  • Mikaela Kosowski Bičevski

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Elever med funktionsnedsättning möter enligt vår uppfattning ofta utmaningar i lärmiljöns utformning. Därför ville vi genom denna studie öka kunskapen om lärares upplevelser av tillgängligheten i ämnesområdet motorik samt undersöka hur lärmiljön är utformad för ämnesområdet. I vår studie utfördes skriftliga intervjuer med sex motoriklärare på fyra olika grundsärskolor i södra Sverige. Intervjuerna kompletterades med observationer av motoriklektioner hos var och en av dessa lärare. Vi utgick från ett relationellt perspektiv för en analys av lärmiljöns tillgänglighet i fysiskt, pedagogiskt och socialt hänseende. Resultaten visade att den fysiska tillgängligheten för motorik är mycket skiftande i skolorna. Idrottshallar som byggts under senare år uppfyller tillgänglighetskraven, men de lärare som är hänvisade till att undervisa i ordinarie lektionssalar får uppväga lokalernas brister med sin kreativitet. Avseende den pedagogiska tillgängligheten hade lärarna skilda upplevelser om vad som är lämplig gruppstorlek, men de hade större enighet i att det är begränsande att inte alla vuxna som arbetar med eleverna har den utbildning eller kunskap som behövs. Det var tydligt att lärarna lade stor vikt vid att skapa goda relationer mellan vuxna och elever och olika tydliggörande pedagogiska strategier användes av alla. Samarbete mellan årskurser, grundsärskolans olika inriktningar och olika skolformer upplevdes av alla lärare i denna studie önskvärt för den sociala tillgängligheten, men svårt att skapa förutsättningar för på grund av tidsbrist.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ahlqvist (Handledare), Lotta Anderson (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • lärmiljö
  • motorik
  • relationell
  • särskola
  • tillgänglighet

Citera det här

'