Tillgänglighetens inverkan på fritidshemsundervisningen
: en kvalitativ intervjustudie om lärares i fritidshem syn på fritidshemsundervisningen

 • Tomás Amerise
 • Resul Besim

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Att arbeta inom fritidshemmet idag upplever vi vara ett mångfacetterat och komplext arbete. Det innebär stora utmaningar där lärare i fritidshem behöver förhålla sig till en mängd olika faktorer i allmänhet såsom organisation, ledning, outbildad personal, personaltäthet, samverkan och materialtillgång, vilka alla på något sätt inverkar på fritidshemsundervisningen. Karaktäristiskt för fritidshemmen är stora variationer i både gruppstorlek, personaltäthet och personalens utbildningsnivå, därmed försvåras oftast arbetet med att erbjuda barnen stimulerande fritidsaktiviteter. Syftet med studien är att, utifrån lärares i fritidshem perspektiv, undersöka hur tillgängligheten inverkar på fritidshemsundervisningen. Vår teoretiska ansats för att analysera det empiriska materialet har varit ramfaktorteorin. Studien är baserad på kvalitativa data från semistrukturerade intervjuer med fyra lärare i fritidshem för att besvara vår frågeställning och uppnå syftet med undersökningen. Resultatet visar på att tillgängligheten i form av lokaler, elevgruppens storlek och personaltäthet och utbildningsnivå inverkar på möjligheten att bedriva en god fritidshemsundervisning enligt läroplanens föreskrifter. Resultaten genererade tre begrepp, anpassningar, hög ljudnivå och stress, som en följd av trånga, bristfälliga och icke-adekvata fritidshemslokaler samt stora elevgrupper och personalbrist.

Tilldelningsdatum2020-juni-04
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Hansson (Handledare) & Maria Bäcke (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • fritidshemsundervisning
 • tillgänglighet
 • lokaler
 • elevgrupp
 • personal
 • anpassningar
 • ljudnivå
 • stress

Citera det här

'