Tills döden skiljer oss åt: Att möta närstående till patienter som avlider inom akutsjukvården
: En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  • Karina Green Holmer
  • Claes Hallberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: I Sverige dör det ca 90 000 människor varje år. Många av dessa personer kan ha varit i kontakt med akutsjukvården. Vid ett akut vårdtillfälle kräver patienten omedelbar vård. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna bemöta och stötta närstående under den svåra tiden innan och efter patienten avlidit. Genom att arbeta med personcentrerad omvårdnad kan sjuksköterskan få kunskapen i hur hen ska ge adekvat omvårdnad utifrån patientens och närståendes individuella behov. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av mötet med närstående till patienter som avlider inom akutsjukvården. Metod: Studien är genomfördes som en litteraturstudie. Sökningen efter relevanta artiklar utfördes i två databaser med inriktning mot omvårdnad. Analysen är genomförd på tolv vetenskapliga artiklar som lästes flera gånger för att identifiera meningsenheter som senare skapade huvudkategorier med underkategorier. Resultat: Att möta närstående är emotionellt svårt och påverkas av många olika faktorer. Tre huvudkategorier med underkategorier presenteras, Sjuksköterskors erfarenheter av svårigheter vid mötet med närstående; sjuksköterskornas erfarenheter av känslor i mötet och sjuksköterskornas upplevda brist på kunskap i mötet. Sjuksköterskans erfarenheter av att se närståendes behov; sjuksköterskans omvårdnad av närstående, sjuksköterskornas upplevda roll i mötet med närstående och sjuksköterskans egenskaper i mötet. Sjuksköterskors erfarenheter av omgivningens påverkan i mötet; bristen på tid och vårdmiljöns inverkan på mötet. Diskussion: Huvudfynden som diskuteras är sjuksköterskornas emotionella påverkan av att möta närstående i sorg, kunskapsbrist hos sjuksköterskorna, sjuksköterskornas erfarenhet av omgivningens påverkan samt sjuksköterskans omvårdnad av närstående.

Tilldelningsdatum2019-juni-18
OriginalspråkSvenska
HandledareJörgen Greve (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterskor
  • närstående
  • erfarenheter
  • avlider
  • akutsjukvård

Citera det här

'