Tillskottsvatten i spillvattennätet i Hultafors och Olsfors
: Åtgärdsplan för mätningar och kontroller

 • Hannes Rydberg

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Hultafors och Olsfors är två mindre samhällen i utkanten av Bollebygds kommen. Samhällena har ett gemensamt spillvattennät med reningsverk i Olsfors. Spillvattnet som kommer till reningsverket är speciellt efter stora nederbördsmängder utspätt av en stor mängd tillskottsvatten. Det beror på att förutom det vatten som spolas ut i fastigheternas avlopp läcker en stor mängd ovidkommande vatten såsom dagvatten, grundvatten, sjövatten och markvatten in i ledningssystemet på olika sätt. Tillskottsvatten i stora mängder för med sig problem med bräddningar då reningsverket inte hinner ta emot de stora flöden som ibland uppstår. Att spillvattnet blir utspätt leder också till högre kostnader för pumpning och behandling av spillvattnet. I projektet som beskrivs i denna rapport studeras några rapporter om tillskottsvatten. Vanliga metoder för att lokalisera källorna till tillskottsvatten sammanställs och utgör grunden för ett förslag till åtgärdsplan. Syftet med åtgärdsplanen är att systematisera det pågående arbetet med att identifiera källor till tillskottsvatten i ledningsnätet i Hultafors och Olsfors. Även ett antal nyckeltal för spillvattennätet tas fram. Dessa nyckeltal visar på mängd och typ av tillskottsvatten som förekommer. Genomförande av åtgärdsplanen kommer att innebära ytterligare planering inför vilken bland annat krav och tillgång till resurser behöver specificeras.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareStefan Trobro (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • VA- och kretsloppsteknikerprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Vattenteknik (20107)

  Nyckelord

  • tillskottsvatten
  • ovidkommande vatten
  • spillvatten
  • rörnät
  • ledningsnät
  • avloppsledning
  • flödesmätning
  • nyckeltal
  • lokalisera
  • nederbörd
  • va-teknik

  Citera det här

  '