Titerbestämning av anti-A och anti-B i trombocytenheter för transfusion över ABO gränsen
: utvärdering av rutinanalys och utveckling av en screeningmetod

  • Hanna Frohm

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Trombocyter är suspenderade i plasma som innehåller antikroppar mot de blodgruppsantigen som saknas på erytrocyterna. För att minimera risken för en hemolytisk reaktion bestäms titern av anti-A och anti-B. Gelkortsteknik används för att detektera antikropp-antigensreaktioner och baseras på agglutinationer i en gel. Syftet med studien var att undersöka titern av anti-A och anti-B i trombocytenheter, samt att utvärdera en rutinanalys och utveckla en screeningmetod. I studien analyserades enheter av blodgrupp O och A. De kontrollerades mot anti-A och/eller anti-B både för IgG och IgM antikroppar. En screeningmetod utvecklades för att kunna screena O-enheterna och en gräns på 1:100 respektive 1:250 undersöktes. Resultatet kunde påvisa en stor skillnad i titer mellan O-och A-enheter. Titern skiljer sig signifikant beroende på om titern bestäms i plasma eller från den färdiga (utspädda) enheten. En screeningmetod på 1:100 påvisade att 86 % av enheterna hade bedömts som hög titer och en screeningmetod på 1:250 visade att andelen sjönk till 31 %. Geltekniken är en känslig metod och är beroende av kompetent personal vid avläsning. En del studier visar liknande resultat men andelen enheter med hög titer varierar och likaså metoder och titergräns. Detta påvisar svårigheterna i att bestämma en kritisk titer och att förutse risker hos patienten. Andra faktorer tros också kunna påverka riskerna. Införande av en screeningmetod på 1:250 kan öka antalet enheter som kan transfunderas över ABO-barriären.

Tilldelningsdatum2018-sep.-06
OriginalspråkSvenska
HandledareJill Storry (Handledare), Daniel Carlberg (Handledare) & Bodil Hernroth (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (30402)

Nyckelord

  • trombocyter
  • titer
  • anti-a
  • anti-b
  • hemolys
  • gelteknik

Citera det här

'