“Tjejerna tjafsar mycket. Killarna är mycket enklare, där smäller det bara till sen är det över!”
: En observationsstudie i fritidshemmet för att synliggöra genusnormer

 • Matilda Mikaelsdotter
 • Åsa Håkansson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Pedagoger i fritidshem har ett ansvar enligt Lgr22 (Skolverket, 2022) att utveckla ett kritiskt och normmedvetet förhållningssätt för att bland annat motverka genusnormer. Tidigare forskning från Skolinspektionen (2019) visar att det brister i lärares arbete och kunskapen kring jämställdhet. Valet till studien blev därför att synliggöra genusnormer i pedagogers bemötande mot pojkar och flickor i konfliktsituationer. För att få syn på det som i bemötandet förstärker normer om pojkar och flickor. Genom observationer av pedagoger i fritidshemmet syntes hur pedagoger genom tilltal och kroppsspråk gjorde skillnader i bemötandet mot pojkar och flickor. Pojkar bemöttes med hårda och bestämda tillsägelser samt att pedagogerna utan att bli tillfrågade ingrep i pojkars konflikter. Flickor bemöttes med mildare ton, inte lika starkt och bad oftare om hjälp. Pojkar uppmanades att göra som flickor medan flickor uppmanades att inte slåss, inte skrika samt vara snälla. Utifrån ett genusperspektiv analyserades varför bemötandet mot pojkar och flickor blev som de blev och varför skillnader gjordes. Det som även synliggjordes i resultatet var att pedagogerna i sitt bemötande förstärker normer om flickor och pojkar. Resultatet visar att normen om pojkar är att de anses som de bråkiga, stökiga och behöver hjälp medan flickor är de som anses vara snälla, lugna och självständiga.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledarePatrik Ehrlow (Handledare), Anders Eklöf (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Genusstudier (50902)
 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • genus
 • normer
 • pedagoger
 • bemötande
 • konflikt
 • fritidshem

Citera det här

'