Toxikologisk tillväxtstudie av sötvattenalgen Raphidocelis subcapitata
: En jämförelse mellan flödescytometer NovoCyte och automatisk cellräknare TC20

 • Eva Andersson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Biologiska toxicitetstester utförs genom att exponera en testorganism för olika koncentrationer av kemikalier under en bestämd period. Det finns akuta toxicitetstester och kroniska. Resultat från akuta studier presenteras som EC50-värde (Effect Concentration, affecting 50 % of the population). Tester som används som underlag för riskbedömningar ska utföras på kvalitetsmässigt acceptabelt sätt som grundas på International Organization for Standardization (ISO) och Good Labaratory Practice (GLP). Syftet med studien var att studera toxisk inverkan av kaliumdikromat på encellig sötvattenalg, R. subcapitata, genom att räkna cellantal med två olika instrument: flödescytometer och automatisk cellräknare. Vidare att jämföra testernas EC50 medelvärde mot ISO 8692 angivet värde i precisions syfte och att utvärdera de båda räknemetoderna gällande precision och analystid. Kaliumdikromat användes för tillväxtinhibering vid toxicitetstest. EC50-resultaten visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de båda instrumenten (p=0,47). Den akuta toxicitetsanalysens precision kunde bekräftas som giltig då båda mätmetoders EC50 medelvärden vid jämförelse med ISO 8692 värde befanns inom bestämda 95% konfidensintervallet. Vid jämförelse av studiens två mätningsmetoder, observerades större spridning kring medelvärdet i cellräknarens resultat, där tre EC50 värden hamnade utanför 95% CI. Däremot visade resultatet från flödescytometern mindre spridning och högre noggrannhet jämfört med cellräknarens. Studien visade att flödescytometer skulle kunna användas i framtida toxikologiska tester med encelliga alger, men det krävs flera upprepade försök för att bekräfta fördelar med analysen i flödescytometern.

Tilldelningsdatum2018-juni-28
OriginalspråkSvenska
HandledareHelena Tassidis (Handledare), Britt-Marie Svensson (Handledare) & Bodil Hernroth (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

Kurser och ämnen

 • Biomedicinsk laboratorievetenskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Biologi (106)

Nyckelord

 • toxicitetstest
 • subcapitata
 • ec50
 • iso 8692
 • kaliumdikromat
 • flödescytometer
 • cellräknare
 • tillväxtinhibering

Citera det här

'