Trädens sus eller ventilationens brus?
: en komparativ studie om den fysiska miljöns avtryck på elevtexter

 • Simon Westher

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie syftar till att ge inblick i hur olika skrivmiljöer påverkar elevers skrivande. Studien undersöker korta berättande elevtexter skrivna i olika miljöer med ett fokus på miljöbeskrivningar och gestaltade sinnesuttryck. Studien har en multimodal ansats och utgår från ett designteoretiskt perspektiv. Med tillämpning av multimodalhjulet identifierades olika modaliteter i elevtexterna. Utifrån ett designteoretiskt perspektiv kunde olika ramfaktorer beträffande skrivmiljöerna synliggöras och bidra med djupare förståelse för resultaten. Resultaten visar att elevtexterna skrivna inomhus innehöll fler miljöbeskrivningar och sinnesuttryck. Emellertid framkommer det även att utomhusmiljön möjliggjorde för en högre grad av utförliga gestaltningar och att textinnehållet var mer konkret och bundet till den fysiska platsen. Det framgår även att eleverna använde sina sinnen i större utsträckning vid skrivandet utomhus i jämförelse med skrivandet inomhus. Vidare visar resultaten att utomhusmiljön presenterade fler utmaningar för elevers skrivande än inomhusmiljön. En slutsats som dragits är att det finns många omgivande faktorer och inramningar som påverkar elevers skrivande och därtill meningsskapande. Denna uppsats bidrar till en ökad förståelse för hur olika miljöer kan påverka elevers skrivande och betonar vikten av att integrera multimodala perspektiv och elevers sinnesupplevelser i undervisningen för att främja elevernas skrivande och meningsskapande i olika kontexter.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareChristina Lindh (Handledare), Yair Sapir (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • svenskämnet
 • skrivande
 • jämförande studie
 • fysisk miljö
 • multimodalitet
 • textanalys
 • årskurs 4-6

Citera det här

'