Träna bort stressen
: Fysisk aktivitets inverkan på revisorers arbetsrelaterade stress

 • Frida Johansson
 • Hanna Johansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Tidigare forskning har visat att tidspress och arbetsbelastning som vi i denna studie kallar pressfaktorer är vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress för revisorer. Forskning har även visat att långvarig stress är ett växande folkhälsoproblem som kan få förödande konsekvenser om man inte hanterar den. Något som oss veterligen inte är beforskat är hur sambandet mellan pressfaktorer och arbetsrelaterad stress påverkas av fysisk aktivitet.   

 

Syftet med denna studie är att förklara hur sambandet mellan revisorers pressfaktorer och arbetsrelaterad stress påverkas av fysisk aktivitet. För att uppnå syftet har litteratur som behandlar tidspress, arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress och fysisk aktivitet använts. Det har konstruerats tre hypoteser utifrån tidigare forskning. För att testa hypoteserna användes en webbaserad enkätundersökning riktad till personer som arbetar inom revision.

 

Studien visar att tidspress och arbetsbelastning är förklarande faktorer till arbetsrelaterad stress för revisorer. Däremot visar resultatet inte att fysisk aktivitet har en modererande effekt på det positiva sambandet mellan pressfaktorer och arbetsrelaterad stress. Resultaten visar dock att fysisk aktivitet har en mildrande effekt direkt kopplat till den arbetsrelaterade stressen.

 

Studiens viktigaste bidrag är att ge ökad insikt till revisionsbranschen om att sambandet mellan pressfaktorer och arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande vilket kan få revisionsbyråer att rikta fokus på att hitta lösningar för att minska arbetsrelaterad stress. Dessutom bidrar studien till ökad kunskap till samhället i stort om stress som ett växande folkhälsoproblem, att fysisk aktivitet har flera positiva hälsoeffekter samt kan användas för att minska arbetsrelaterad stress.

 

Tilldelningsdatum2019-juli-05
OriginalspråkSvenska
HandledareElin Smith (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Ekonomi och näringsliv (502)
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • stress
 • arbetsrelaterad stress
 • tidspress
 • arbetsbelastning
 • pressfaktorer
 • revisorer
 • fysisk aktivet

Citera det här

'