Trakthyggesbrukets spår i ett kulturreservat
: Skogens och skogsutnyttjandets historia i Stensjö by under perioden 1959–2013

  • Johan Rooth

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Stensjö by är ett kulturreservat i östra Småland där inägorna och bebyggelsen är väl dokumenterad. Även utmarkernas äldre historia har studerats tidigare. Skogsutvecklingen inom kulturreservatet under det moderna skogsbrukets tid är däremot sämre dokumenterad. Det övergripande syftet med studien är att fylla denna kunskapslucka utifrån tre frågeställningar rörande rumslig utveckling av trakthyggesskogen, trädslagsförändring och avverkningsuttag under perioden 1959–2013. Frågeställningarna har besvarats i huvudsak med hjälp av studier av flygbilder (ortofoton) och kartor från sex olika tidpunkter kompletterade med arkivstudier av skogsbruksplaner, årsberättelser och stämplingslängder. Resultaten visar att trakthyggesskogen ökar som mest under perioden 1959 1973. Då anläggs också ett antal skogsbilvägar som går från 6,4 kilometer till 21,5 kilometer. Under nästan hela 1960-talet håller avverkninguttaget sig på en jämn nivå för att sedan öka från 1969 till 1974. Under perioden 1959–1973 planteras det stora mängder tall, vilket är en följd av de stora hyggen som anlades under samma period.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Regnéll (Handledare) & Johan Elmberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Kulturgeografi (50701)

Nyckelord

  • ortfoton
  • landskapsvetenskap
  • trakthyggesbruk
  • kulturreservat
  • Stensjö by

Citera det här

'