Transsexuella personer och sjuksköterskor möten i vården
: en litteraturstudie

  • Marie-Louise Løvetofte
  • Celin Jensvoll Bogren

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Transsexuella personer upplevde diskrimineringar och transfobi från sjuksköterskor vid hälso- och sjukvårdsbesök. Sjuksköterskors okunskap om transsexualitet gav resultatet att vården varken blev personcentrerad eller jämlik. Sjuksköterskor använde även transsexuella patienter som ett utbildningsmaterial som ersättning till att söka information på egen hand. Syfte: Syftet var att beskriva transsexuella personers erfarenheter av vården och sjuksköterskors bemötande till transsexuella patienter. Metod: En allmän litteraturstudie med kvalitativa (n=9), mixad metod (n=2) och kvantitativa studier (n=1) genomfördes. Studierna söktes fram i databaserna Cinahl Complete, Psychinfo och Pubmed. De var publicerade mellan åren 2011–2021. Studierna skulle vara på det engelska språket. Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa användes under granskningen. De inkluderade studierna skulle vara etiskt godkända och vara gjorda från konfidentialitetskrav. Inklusionskriterierna var: transsexuella personer med erfarenhet av vården samt hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet av att möta transsexuella patienter. Resultat: Transsexuella personer hade goda respektive negativa erfarenheter av hälso- och sjukvården samt mötet med sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplevde en brist på kompetens inom transsexualitet och önskade att få kunskap genom transsexuella patienter. Diskussion: I metoddiskussionen diskuterades de kvalitativa begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. De kvantitativa kvalitetsbegreppen intern validitet, extern validitet, statistisk validitet samt reliabilitet diskuteras också. I resultatdiskussionen diskuterades fynden: Negativa erfarenheter, brist på kompetens inom transsexualitet och goda upplevelser. Slutsats: Tydliga kunskapsluckor om transsexualitet har uppmärksammats i samband med ett sämre bemötande. En förbättringsplan behöver utvecklas tillsammans med utbildningar för att öka kunskapen hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.

Tilldelningsdatum2021-juni-24
OriginalspråkSvenska
HandledareAnne-Lie Larsson (Handledare) & Gerd Röndahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Kurser och ämnen

  • Övrigt

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • ttranssexuella
  • bemötande
  • erfarenhet
  • sjuksköterskor

Citera det här

'