Transspråkande förhållningssätt i undervisning
: en studie utifrån lärares perspektiv

 • Anna-Lena Petersson
 • Pernilla Kristensson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Studiens syfte är att bidra med kunskap om några grundskollärares och en specialpedagogs upplevelser av och syn på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med särskilt fokus på transspråkande förhållningssätt. Studiens syfte är också att bidra med kunskap om speciallärarens roll i arbetet med att främja transspråkande i undervisningen för elever i behov av språkligt stöd. De teoretiska ramarna för studien utgörs av sociokulturella perspektiv och interkulturellt pedagogiskt perspektiv. Studiens ansats är kvalitativ och studiens data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Utifrån lärarnas beskrivningar synliggörs såväl fördelar som utmaningar med transspråkande förhållningssätt i undervisningen. Den enskilt mest framträdande framgångsfaktorn för att transspråkande undervisning kan ske är enligt studiens resultat lärarens förhållningssätt och positiva inställning till alla språk. Resultatet visar vidare att transspråkande förhållningssätt i undervisning kan vara ett sätt att förebygga diskriminering och främlingsfientlighet. Studiens specialpedagogiska relevans synliggörs genom att studien visar att specialläraren kan vara en resurs i att utforma stöttande undervisning för flerspråkiga elever samt i att utbilda och informera lärare kring transspråkande. 

Tilldelningsdatum2021-juni-04
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Rubin (Handledare) & Ann-Elise Persson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • flerspråkighet
 • identitet
 • interkulturellt pedagogiskt perspektiv
 • social praktik
 • social rättvisa
 • sociokulturella perspektiv
 • transspråkande

Citera det här

'