Transspråkande i praktiken
: Lärarnas strategier, utmaningar och möjligheter i flerspråkiga miljöer

 • Mariam Baker
 • Emelie Roth

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är att undersöka ett antal lågstadielärares attityder till fenomenet transspråkande, samt vilka strategier som de upplever är användbara i lågstadiet. Studien syftar även till att redogöra för de utmaningar och möjligheter som lärarna finner med ett transspråkande arbetssätt. Forskningen som ligger till grund för studien har fokus på transspråkande strategier i främst en mellanstadiekontext, samt läraruppfattningar gällande fenomenet transspråkande. De teoretiska ansatser som genomsyrar vår studie är transspråkande teorier samt fenomenografi. Metoden som använts för att samla in data är semistrukturerade intervjuer med fem lågstadielärare på tre olika skolor.

Resultatet visar att samtliga lärare är positiva till transspråkande som fenomen. Lärarna använder sig dock av transspråkande på olika sätt, och några lärare väljer bort det helt i sin undervisning. De transspråkande strategier som identifieras som användbara i lågstadiet enligt lärarna i vår studie är digitala verktyg, bildstöd och jämförelser mellan språk, samarbete med studiehandledare samt kamratlärande. Utmaningar som lärarna i studien uttrycker med transspråkande arbetssätt är att de upplever det svårt att tillämpa transspråkande i praktiken till följd av att de inte delar samma språkliga repertoarer som eleverna. Brist på tillgång till resurser är en annan utmaning. Enligt de intervjuade lärarna ger ett transspåkande arbetssätt möjligheter till ökad begreppsförståelse hos eleverna vid jämförelse mellan språk. Även samarbetet med vårdnadshavare lyfts som en möjlighet. Avslutningsvis behöver vidare studier inom området genomföras för att mer generella slutsatser ska kunna dras.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareYair Sapir (Handledare), Jonas Asklund (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • Transspråkande
 • strategier
 • utmaningar
 • möjligheter
 • lågstadiet
 • läraruppfattningar
 • attityder

Citera det här

'