"Tryggare kan ingen vara"
: En litteraturstudie om den nyutexaminerade sjuksköterskans första arbetsår

  • Linda Nyberg
  • Emely Andersson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Efter en treårig högskoleutbildning erhåller den nyutexaminerade sjuksköterskan sin legitimation. Sjuksköterskor har många ansvarsområden och etiska regler att förhålla sig till vilket präglar hela sjuksköterskeutbildningen. Benner (1982) beskriver sjuksköterskans utveckling utifrån fem stadier från novis till expert inom området. Syfte: Syftet var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av sitt första arbetsår inom hälso- och sjukvård. Metod: En allmän litteraturstudie har genomförts baserat på tio kvalitativa artiklar vilka sökts fram i databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna blev granskade enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier. En textanalys ligger till grund för resultatet. Resultat: Presenterar nyutexaminerades erfarenheter under första arbetsåret. Med inspiration av de tre första faserna i Benners (1982) teori skapades huvudkategorierna. Från student till sjuksköterska, Utmanande situationer och Att utvecklas i professionen. Diskussion: Genom att använda de kvalitativa trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet kunde styrkor och svagheter av studiens metod diskuteras. Tre fynd lyftes i resultatdiskussionen vilka fokuseras kring förberedande utbildning, den stora ansvarsrollen samt introduktionens betydelse för vidareutveckling. Fynden har diskuterats och jämförts utifrån Benners (1982) utvecklingsteori tillsammans med andra studier riktat mot ämnet sjuksköterskor och reflekterats utifrån både konsekvensetik samt ur ett samhällsperspektiv.

Tilldelningsdatum2021-apr.-01
OriginalspråkSvenska
HandledareGunilla Andrén Sandberg (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Kurser och ämnen

  • Svenska

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (30301)

Nyckelord

  • nyutexaminerade sjuksköterskor
  • erfarenheter
  • kvalitativ studie
  • hälso- och sjukvård

Citera det här

'