Tummen som inspiration - en studie om hur skönlitteratur kan inspirera elevers skrivande

 • Viktoria Schultz
 • Nalinèe Stenberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att med hjälp av litteratur, observationer och elevtexter, undersöka hur man med hjälp av skönlitteratur kan inspirera elevers skrivande individuellt och i samspel med andra. Arbetet inleds med en forskningsbakgrund som fokuserar på elevers skrivutveckling, användning av skönlitteratur i skolan, vad styrdokumenten nämner om skrivande och skönlitteratur samt redogörelse för hur analyser av texter kan utföras.

  Metoden som använts för att inspirera elevers skrivande beskrivs, där utgångspunkten är en skönlitterär bok om Tummen av Inger och Lasse Sandberg. Eleverna har fått instruktioner om hur man bygger upp en text, för att sedan kunna skriva egna texter. För att kunna få en inblick i det enskilda skrivandet och skrivandet i grupp har en klass skrivit individuellt och en klass skrivit i grupp. Analyser av elevernas texter samt observationer under tiden eleverna skrev individuellt och i grupp har utförts.

  Analyserna av elevtexterna och observationerna visade att texterna var ganska lika, men att det spelade stor roll om gruppen fungerade i det gemensamma skrivandet. Analyserna har gett insikt i betydelsen av elevers läsintresse, för att kunna skriva egna berättelser som har en röd tråd och en god uppbyggnad.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '