Tystnadsplikt eller upplysningsplikt, en balansgång för revisorn
: En kvalitativ studie om balansgången mellan tystnadsplikt och upplysningsplikt i revisorsyrket

 • Anna Lindström
 • Johanna Holgersson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Tystnadsplikten och upplysningsplikten är två väsentliga plikter som en revisor måste förhålla sig till i sin yrkesroll. Eftersom dessa två plikter kan komma i konflikt med varandra är det viktigt för revisorerna att finna en balansgång genom att veta i vilka situationer som de ska förhålla sig till respektive plikt. Tidigare forskning inom fältet revision har fokuserat på andra forskningsfrågor eller undersökt plikterna var för sig.

Syftet med den här studien är att bidra till ökad förståelse för hur revisorn balanserar mellan tystnadsplikt och upplysningsplikt, samt hur dessa plikter påverkar revisorn i sitt arbete. För att utforska studiens syfte på ett nyanserat sätt har kvalitativa forksningsmetoder tillämpats bestående av intervjuer och dokumentanalyser. Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes med fem auktoriserade revisorer från revisionsbyråer av varierande storlek. Balansgången mellan tystnadsplikt och upplysningsplikt och plikternas påverkan i arbetet har studerats utifrån centrala begrepp och teorin personal construct theory för att förstå revisorernas tankemönster. 

Resultatet tyder på att revisorer för flera olika resonemang vid beslutsfattande som rör tystnadsplikten och upplysningsplikten. Revisorernas balansering mellan plikterna är därmed ett svårbedömt dilemma eftersom plikternas kontraster kan påverka revisorerna i sitt arbete på olika vis. Det framkom meningsskiljaktigheter kring huruvuda balansgången utgör ett hinder i arbetet, men även kring revisorernas upplevda trygghet i situationer när tystnadsplikten och upplysningsplikten ställs mot varandra. En slutsats som kan dras av studien är att etiska dilemman är komplexa och att revisorer gör egna bedömningar utifrån sina erfarenheter och moraliska principer.

Tilldelningsdatum2021-nov.-10
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Bengtsson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Revision och styrning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • tystnadsplikt
 • upplysningsplikt
 • revision
 • personal construct theory
 • etik

Citera det här

'