Undersökning av det psykosociala arbetsklimatet på EBP

 • Pär Jönsson
 • Sara Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  EBP tillverkar karosskomponenter för eftermarknaden till bilindustrin. Presshallen har genomgått en större förändring genom en investering i en presslinje. Förändringsprocessen har påverkat pressoperatörernas psykosociala arbetsklimat.

  Vi valde att undersöka medarbetarnas psykosociala arbetsklimat och hur förändringen har påverkat arbetsmotivationen bland medarbetarna på pressavdelningen. Undersökningens syfte var att studera hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation idag jämfört med före förändringen och hur man som ledare kan förbättra och skapa ett klimat för ökad motivation.

  Tillvägagångssättet för insamlingen av primärdata har skett genom en enkätundersökning och intervjuer. Enkätundersökningen var övergripande inom problemområdet och användes som underlag för intervjuerna. Informationen från intervjuerna har analyserats och jämförts med utvalda teorier.

  Slutsatsen behandlar de olika faktorer som har påverkat det psykosociala arbetsklimatet i presshallen på EBP under och efter förändringsprocessen. En förändring för medarbetarna är ombyte från fysiskt tungt arbete till att idag ha en mer psykiskt påfrestande arbetssituation. Detta har lett till ökad stress och en anledning till det är att kunskapskraven har ökat. Medarbetarna har inte fått tillräcklig utbildning för att utföra sina ”nya” arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Medarbetarna ger uttryck för en negativ inställning till organisationen och arbetet i sig. Detta kan till viss del bero på ett dåligt informationsflöde som verkar genomsyra hela organisationen, från den administrativa ledningen till medarbetarna.

  I slutet av uppsatsen ges förslag på hur man som ledare på EBP skulle kunna förbättra medarbetarnas tillfredställelse och arbetsklimatet i presshallen på EBP.

  Tilldelningsdatum2006-okt.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '